OBCHODNÉ PODMIENKY
Predajca

1.Predávajúci je obchodná spoločnosť mz trade, s.r.o., so sídlom v Ladomerskej Vieske, Priemyselná 1, zapísanej v obchodnom registri na Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.s.r.o, vložka č. 9911/S

IČO: 36633046
DIČ: 2021914961
IČ DPH: SK 2021914961

Dodacia doba

Bežné dodacie doby sú od 3 do 7 pracovných dní. Dodacia doba sa môže primerane k okolnostiam predĺžiť.

O dostupnosti tovaru a termíne doručenia bude kupujúci informovaný v potvrdení objednávky.

Platby

prevodom na účet
dobierkou
v hotovosti, alebo platobnou kartou
V prípade objednávky v celkovej cene nad 600 EUR (pre tovar, ktorý nie je skladom) je potrebné uhradiť vopred zálohu vo výške 50% z koncovej ceny objednávky.

Prevod na účet

Zákazníkovi, ktorý si zvolí spôsob platby prevodom, bude zaslaná e-mailom predfaktúra s potrebnými údajmi na vykonanie platby. Tovar je odoslaný až po pripísaní finančnej čiastky na náš účet. Za tento spôsob platby sa neúčtuje žiadny poplatok.

V prípade platby vopred je číslo nášho účtu 2627791079/1100.

Hotovosť, platobná karta

Platba v hotovosti je možná iba pri prevzatí tovaru v našej predajni na Priemyselnej ulici č.1 v Ladomerskej Vieske

 

Expedícia a doprava tovaru v rámci SR

Tovar expedujeme v čo možno najkratšom čase a podľa hmotnosti ho zasielame:

– Slovenskou poštou (balíky do 2 kg) za tento spôsob doručenia sa účtuje poplatok 3 €

– Kuriérskou službou ( balíky od 2 – 30 kg), za tento spôsob doručenia sa účtuje poplatok 4 €

Potvrdením objednávky zákazník vyjadruje svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov nevyhnutných k doručeniu zásielky 3 osobe ( Slov.pošte, alebo Kuriérskej službe). Ide o meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má podľa ustanovenia § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedku komunikácie na diaľku do 14-tich dní od prevzatia plnenia, a to bez udania dôvodu. Toto právo nemá spotrebiteľ na tovar, ktorý bol upravený podľa priania na mieru. Následkom odstúpenia od zmluvy je povinnosť kupujúceho podľa § 457 Občianskeho zákonníka vydať tovar v nepoškodenom obale aj s príslušenstvom. Ak zásielka nie je kompletne vrátená, čo posúdi zástupca predávajúceho, nebude vrátená plná kúpna suma. Prípadne si predajca môže doúčtovať vzniknuté náklady v súvislosti s revíziou a doplnením chýbajúcich častí výrobcom. Pri splnení podmienok pre vrátenie tovaru,vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu sumu za tovar prevodom na bankový účet uvedený kupujúcim najneskôr do 14 dní.

 

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu na doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

Reklamácia tovaru

Zákazník je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak nie je nijako poškodená. Preberacie doklady zákazník podpíše až po dôkladnej kontrole zásielky! V prípade poškodenia je nutné s kurierom (príp. s pracovníkom pošty) spísať škodový protokol. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise preberacích dokladov nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za všetky skryté vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Platí záručná doba stanovená zákonom teda 24 mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.

Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od predávajúceho. K tomuto účelu doloží kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, príp. kúpna zmluva).

Predávajúci nezodpovedá za také vady, ktoré vzniknú nešetrným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho. Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu výrobku a závady vzniknuté pôsobením živlu.

Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotoví kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru.

Pri uplatnení reklamácie na chybu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu, a to podľa dohody oboch strán. Ak ide o vadu odstrániteľnú, postupuje reklamáciu výrobcovi, prípadne nechá vadu odstrániť autorizovaným servisom, určeným výrobcom a to najneskôr do 4 týždňov od prevzatia oprávnenej reklamácie.

Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby (alebo po uplynutí doby predĺženej záruky) zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade uskutočnenej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim mz trade, s.r.o., so sídlom v Ladomerskej Vieske, Priemyselná 1, zapísanej v obchodnom registri na Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.s.r.o, vložka č. 9911/S IČO: 3663304 je Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.